Ja cilat janë procedurat për të regjistruar një biznes


Subjektet tregtare, që realizojnë një qarkullim më të vogël se 8 milionë lekë në vit, pavarësisht nga forma ligjore e organizimit, që kanë, konsiderohen si “Tatimpagues të Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin” (biznesi i vogël).

Lexoni: “Tatimet këshillojnë”, rubrika më e re për këshillimin e biznesit

Mënyra e regjistrimit, përgjegjësitë tatimore, kategoritë e punësimit, datat e deklarimit, si edhe detyrimet që lindin pas regjistrimit apo kalimi në regjistrin pasiv deri në ç’regjistrimin tatimor, janë informacionet e publikuara në rubrikën e re të Tatimet këshillojnë“.

Regjistrimi në QKB

 • Vendi i regjistrimit është Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB).
 • Personat e regjistruar pajisen me numër identifikimi unik (NIPT), i cili shërben si numër i identifikimit tatimor të tyre, për tatimet kombëtare dhe vendore.
 • Regjistrimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit shërben një­kohësisht si regjistrim në Administratën Tatimore, si dhe në skemat e sigurimit shoqëror e shëndetësor të Inspektoratit të Punës dhe organeve doganore.
 • Mbas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, tatimpa­guesi është i detyruar informojë dhe rakordojë me Adminis­tratën Tatimore llojet e tatimeve e taksave (përgjegjësitë tati­more) që duhet të deklarojë dhe paguajë

Përgjegjësitë Tatimore të Tatimpaguesve të Biznesit të Vogël

Me përgjegjësi tatimore, kuptohet lloji i tatimit që është i detyruar të paguajë tatimpaguesi.

Përgjegjësi të përhershme tatimore.

 • Tatim Fitimi i Thjeshtuar
 • TVSH (Për qarkullim vjetor mbi 5 milionë lekë si dhe disa profesione të veçantë)
 • Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore

Përgjegjësi tatimore në varësi të kushteve e veprimtarisë ekonomike.

 • Tatimi në Burim (në varësi të një pagese të kryer)
 • Taksë Nacionale (nëse tatimpaguesi është objekt i saj)
 • Renta Minerare (nëse tatimpaguesi është objekt i saj)
 • Tatim i të ardhurave nga punësimi (nëse ka punëmarrës)

Kategoritë e punësimit për efekt të kontributeve të sigurimeve

“I vetëpunësuar” është një tatimpagues i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe në organet tatimore si “person fizik.

Statuset e mundshme të personit fizik janë:

 • I vetëpunësuar i vetëm.
 • I vetëpunësuar me punëmarrës.
 • I vetëpunësuar me punëmarrës dhe punonjës të papaguar të familjes.
 • I vetëpunësuar pa punëmarrës, me punonjës të papaguar të familjes.

Kalendari Tatimor/datat e deklarimit

 • Deklarata Vjetore e të ardhurave deri datë 10 shkurt i viti pasardhës
 • TVSH deri datë 14 të muajti pasardhës
 • Sigurime shoqërore e shëndetësore, deri datë 20 të muajit paardhës të tremujorit
 • Tatimi në Burim, deri në datë 20 të muajit pasardhës
 • Taksë Nacionale nëse je objekt i saj, deri datë 15 të muajit pasardhës
 • Renta Minerare nëse je objekt i saj deri datë 15 të muajit pasardhës
 • Tatim i të ardhurave nga punësimi deri datë 20 të muajt pasardhës të tremujorit
 • Këste të Tatimit Thjeshtur mbi Fitimin deri datë 20 të muajt pasardhës të tremujorit

Afatet e deklarimit janë të përcaktuara në ligj dhe çdo muaj shfaqen në kalendarin tatimor në faqen online të tatimeve www.tatime.gov.al.

DETYRIMET PAS REGJISTRIMIT

Deklarimi

Në momentin final të regjistrimit si tatimpagues i biznesit të vogël, lind automatikisht detyrimi për deklarimin e deklaratave dhe doku­menteve të tjera tatimore.

Deklarimi bëhet vetëm nëpërmjet rrugës elektronike.

Tatimpaguesi duhet të jetë i kujdesshëm në respektimin e afateve të deklarimit elektronik pasi në rast të kundërt penalizohet.

Mbajtja e dokumentacionit

Kryesisht ligjet tatimore, kërkojnë mbajtjen e dokumetacionit si më poshtë:

Librat e shitjes dhe të blerjes, për tatimpaguesit e TVSH-së, deklarohen on-line në faqen zyrtare të tatimve në linkun “TA­TIMET E MIA”.

Fatura e thjeshtë tatimore, e cila tërhiqet pranë Drejtorisë Ra­jonale Tatimore.

Kuponi tatimor është dokumenti i lëshuar me anë të pajisjeve fiskale.

Libri i shpenzimeve dhe të ardhurave.

Libri i aktiveve të biznesit.

Deklaratat tatimore; deklarohen online në faqen zyrtare të tatimeve në linkun “TATIMET E MIA”.

Përditësimi i të dhënave të regjistrimit

Ndryshimet në QKB:

 • ndryshimi i emrit;
 • ndryshimi i adresës se veprimtarisë;
 • ndryshimi i statusit ligjor;
 • krijimi/mbyllja e adresave dytësore, sektorëve ose njësive të reja;
 • ndryshimi i llojit të veprimtarisë ekonomike; etj
 • ndryshimi i të dhënave vullnetare (tel. adresë, email, etj)

Ndryshimet në Administratën Tatimore:

Pranë Adminsitratëts Tatimore, tatimpaguesit mund të ndryshojnë:

 • përgjegjësitë tatimore (llojin e një detyrimi tatimor);
 • kategorinë e punësimit për efekt të kontibuteve të siguri­meve shoqërore.

Kalimi në regjistrin pasiv

Administrata tatimore kalon tatimpaguesin nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv kur për një periudhë 12 mujore:

 • nuk ushtron më veprimtari tregtare;
 • nuk dorëzon deklaratën tatimore;
 • deklaron pezullim veprimtarie tregtare,

Ç’regjistrimi tatimor

Aplikimi për ç’regjistrim për subjektet tregtare, kryhet pranë QKB-së.

 • Subjektet e regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Biz­nesit, ç’regjistrohen pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore të papaguara dhe pasi të kenë paraqitur të gjitha deklaratat tatimore si dhe pasqyrat financiare përmbyllëse.

Lexoni: Si të regjistroni një biznes të vogël? Publikohen procedurat

Kujdes!

Ç’regjistrimi nuk eleminon detyrimin tatimor që ka lindur para datës së ç’regjistrimit.

Must watch
Business Mag Nr. #25 - Mars 2021

Kjo periudhë përkon me një vit të plotë në kushte pandemie në vendin tonë, në Europë dhe në mbarë botën. Në një vit ndodhën shumë zhvillime, të paparashkuara ndonjëherë më parë nga ne, duke hedhur poshtë shumë plane apo projekte tonat për rritjen. Por, në këtë kohë sipërmarrje të ndryshme u vunë në lëvizje për të gjetur zgjidhje të reja e për të siguruar mbijetesën.

Në këtë numër të revistës, vijnë zhvillimet përmes gjurmëve që kanë lënë tek industri, sipërmarrje apo individë sipërmarrës.

Pano Soko, ekonomist i njohur flet për efektet e paketave ekonomike të mbështetjes dhe nevojën për paketa ndihme në industritë e prekura.

Rubrika 3X3 i kushtohet industrisë së verërave. Nga intervistat tona me 3 prodhues rezulton se

verërat shqiptare janë të “paralizuara” nga pandemia.

Verërat janë në një trend me turizmin. Brunila Liçaj, profesore dhe eksperte në fushën e turizmit është optimiste për të ardhmen e kësaj fushe.

Në rubrikën e brandeve kemi sjellë, fabrikën e qumështit dhe prodhimeve të bulmetit “Lufra”, ndërsa një brand që po rimëkëmbet nga Kosova është prodhuesi i këpucëve artizanale “Perolli”. Të dy këto brande janë model frymëzimi për njerëzit e punës!

Një pjesë e rëndësishme e revistës i dedikohet konkursit dhe fituesve të Businessmag në …

Shiko më shumë
Na ndiqni në rrjetet sociale
0