Rimbursimi i TVSH-së, miratohen procedurat që duhen ndjekur


Teprica kreditore e TVSH-së, është diferenca midis TVSH-së së llogaritur për furnizimet e kryera nga tatimpaguesi, me TVSH-në e zbritshme për furnizimet e marra nga ai, gjatë një periudhe tatimore. Tatimpaguesit që rezultojnë me tepricë kreditore të TVSH-së, mund të kërkojnë të rimbursohen, sipas kushteve të përcaktura në Ligjin “Për TVSH-në” dhe proçedurës në Udhëzimin e Ministrit të Financave.

Lexoni: Tatimet: Publikohen modelet e reja të deklaratës së TVSH-së dhe Librit të Shitjeve

Lindja e të drejtës për rimbursim të tepricës kreditore të TVSH

Tatimpaguesit i lind e drejta për të kërkuar rimbursimin e TVSH-së, kur :

 • të ketë mbartur tepricën kreditore, për 3 muaj radhazi dhe
 • shuma e tvsh-së e kërkuar për t’u rimbursuar të jetë më e madhe se 400.000 lekë.

Për eksportuesit nuk përbën kusht numri i periudhave tatimore për të cilat ata rezultojnë me tepricë kreditore, por vetëm që kjo tepricë të jetë më e madhe se 400 000 lekë.

Afatet për kryerjen e rimbursimit të TVSH-së

 1. a) Për tatimpaguesit eksportues, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.
 2. b) Për tatimpaguesit që nuk kategorizohen si eksportues, brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.

Formulari i kërkesës për rimbursim

Tatimpaguesi duhet të plotësojë në formë elektronike, nëpërm­jet llogarisë së tij në sistemin e tatimeve, “Kërkesë për Rimbur­sim” e shfaqur në nënmenunë “Kontabilitet”. Në vijim duhet të klikojë në linkun “Krijo një kërkesë të Re Rimbursimi” për të vijuar me plotësimin e formatit të kërkuar.

Pasi të plotësohet, duhet të printohet dhe ti drejtohet me postë Drejtorisë së Rimbursimit të TVSH-së, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

Verifikimi paraprak i kërkesave për rimbursim

Kërkesa për rimbursimin e tepricës kreditore të TVSH e paraqi­tur nga tatimpaguesi i nënshtrohet proçesit të verifikimit para­prak në lidhje me:

 1. a) Përputhshmërinë e shumës së kërkuar për rimbursim sipas formularit “Kërkesë për rimbursim”, me shumën e TVSH-së së zbritshme që rezulton në llogarinë e tatimpaguesit.
 2. b) Plotësimin e kritereve ligjore për rimbursim, të cilat lidhen me:

– Verifikimin, nëse teprica e TVSH-së së zbritshme të kërkuar për rimbursim është më e madhe se 400.000 lekë, për tatim­paguesit eksportues;

– Verifikimin, nëse rezulton me TVSH të zbritshme për secilën nga tri periudhat e njëpasnjëshme, shumë e cila pas këtyre tri periudhave duhet të jetë më e madhe se 400.000 lekë, për tatimpaguesit e tjerë joeksportues.

Lexoni: “Tatimet këshillojnë”, ja cilat janë kategoritë e bizneseve që duhet të përdorin kasën fiskale

Pranimi i kërkesës për rimbursim

Kur nga procesi i verifikimit paraprak të kërkesës për rimbur­sim rezulton se kriteret janë plotësuar, kërkesa konsiderohet e pranuar. Për këtë, tatimpaguesi njoftohet zyrtarisht sipas formularit përkatës të miratuar për këtë qëllim, duke njoftuar gjithashtu edhe Degën e Thesarit.

 • Në rastin e pranimit të kërkesës për rimbursim, brenda 5 ditëve pune nga data e marrjes së kërkesës nga administrata, tatimpaguesi do të marrë dokumentin “Njoftim për pranimin e kërkesës për rimbursim të TVSH-së”.
 • Njëkohësisht në këtë dokument tatimpaguesi vihet në dijeni se rimbursimi i TVSH-së, do të kryhet sipas një proçedure të bazuar në analizën e riskut për rimbursim.

Analiza e riskut të kërkesave për rimbursim

Mënyra e trajtimit të kërkesave për rimbursim mund të ndry­shojë në varësi të shkallës së riskut dhe vlerës së TVSH-së së kërkuar për rimbursim.

 • Nëse tatimpaguesi është eksportues me risk zero, kërkesa per rimbursim nuk i nënshtrohet analizës së riskut për rimbursim dhe rimbursimi kryhet automatikisht.
 • Nëse tatimpaguesi nuk është eksportues me risk zero, por vlera e eksporteve të kryera në periudhën/at tatimore për të cilën/at kërkohet rimbursimi, përbën më shumë se 50% deri në 70% të vlerës së përgjithshme të shitjeve, përfshirë eksportet, rimbursohen brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim të TVSH-së, duke iu nënshtruar më parë procedurës së analizës së riskut.
 • Nëse tatimpaguesi nuk është eksportues, atëherë rimbursohet brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim duke iu nënshtruar procedurës së analizës së riskut.
 • Kërkesat për rimbursim, të cilat pas analizës konsiderohen pa risk, miratohen për rimbursim automatik të shumës së kërkuar, duke mos kryer kontroll të tatimpaguesit përpara se të miratohet rimbursimi i TVSH-së.

Mospranimi i kërkesës për rimbursim

Kur nga procesi i verifikimit paraprak të kërkesës për rimbur­sim rezulton se nuk janë plotësuar kriteret, kërkesa konsidero­het e parregullt dhe nuk pranohet. Në këtë rast tatimpaguesi njoftohet zyrtarisht sipas formularit përkatës të miratuar për këtë qëllim.

Tatimpaguesi mund të paraqesë një kërkesë të re për rimbur­sim sipas rregullave të mësipërme, vetëm pasi të ketë rregul­luar situatën dhe të ketë eliminuar shkaqet për të cilat nuk iu pranua kërkesa e mëparshme.

Kërkesat për rimbursim që rezultojnë me risk

Nëse kërkesa për rimbursim rezulton me risk për rimbursim, Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në DPT, e dërgon në dre­jtorinë rajonale ku është regjistruar tatimpaguesi për:

 • kontroll nga zyra ose
 • kontroll në vend para se të rimbursohet.

Procedura e kontrollit kryhet siç është parashikuar në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, «Për Procedurat Tatimore në Repub­likën e Shqipërisë», i ndryshuar.

Afatet e kryerjes së kontrollit

 • Në rastin kur tatimpaguesi i nënshtrohet kontrollit tatimor, afati për përfundimin e raportit të kontrollit nga inspektori/inspektorët është, jo më shumë se 5 ditë kalendarike pas përfundimit të tij.
 • Afati për kundërshtimin e rezultateve të kontrollit tatimor nga tatimpaguesi është jo më shumë se 5 ditë kalendarike pas datës kur vlerësohet se është marrë raporti i kontrollit.

Pagesa e shumës së miratuar për rimbursim

Pas miratimit të shumës së TVSH-së për t’u rimbursuar, plotësohet urdhër-pagesa për rimbursim (UPR) me shumën e TVSH-së që do të rimbursohet dhe i dërgohet degës së thesarit, e cila paguan shumën e rimbursueshme të TVSH-së brenda 5 ditëve nga data e paraqitjes së urdhër-pagesës nga Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në DPT-të.

Lexoni: Biznesi i madh, ja cilat janë përgjegjësitë dhe detyrat pas regjistrimit

Must watch
Business Mag Nr. #23 - Qershor 2020

Të gjitha planet tuaja për këtë vit, si individë apo sipërmarrës mund të jenë përmbysur. Mbërritja e Coronavirusit në Shqipëri paralizoi gjithçka, ashtu si kudo. Në mënyrë të papritur na vuri në kushte tërësisht të tjera pune, na shtoi pasigurinë e shqetësimin për të ardhmen.

Sipërmarrjet, kryesisht në fushën e IT u përshtatën më shpejt, duke angazhuar punonjësit nga shtëpia. Ato zhvilluan dhe më tej mundësitë për të punuar në distancë, ndërkohë që shumë kompani të tjera u mbyllën plotësisht.

Kjo është një periudhë sprove, për individin, drejtuesit dhe liderin. Kjo është lufta që po zhvillohet në spitale dhe fronti i parë i saj janë mjekë, infermierë e sanitarë. Historia e ekonomisë k a treguar se gjithmonë pas një situatë të vështirë ka një ringritje. Dhe ne besojmë se kështu do të jetë.

Deri atëhërë ajo çka na mbetet të bëjmë është respektimi i rregullave të kërkuara, marrja e përgjegjësive ndaj të tretëve për aq sa mundemi, e të interesohemi për të pamundurit, të ndajmë diçka për ta.

Solidariteti nuk ka munguar e nuk do të na mungojë as kësaj radhe. Ajo çfarë doli në pah krahas solidaritetit ishte varfëria: e shtetit, e kompanive dhe e vetë individëve.

Një ditë pas dërgimit të 30 bluzave të bardha në Itali, The Guardian na vlerësoi në artikullin e saj si zemërgjerë edhe pse Ky numër ishte planifikuar të botohej në Prill 2020, por procesi u shty për shkak të masave të ndërmarra si pasojë e shpërthimit të Covid-19. Edhe pse në kohë vështirësish, jemi …

Shiko më shumë
Na ndiqni në rrjetet sociale