Biznesi i madh, ja cilat janë përgjegjësitë dhe detyrat pas regjistrimit


Subjektet tregtare, që realizojnë një qarkullim më të madh se 8 milionë lekë në vit, pavarësisht nga forma ligjore e organizimit, që kanë, konsiderohen si “Tatimpagues të Tatimit mbi Fitimin”. 

LexoniJa cilat janë procedurat për të regjistruar një biznes

Regjistrimi në QKB

•Vendi i regjistrimit është Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB).
•Personat e regjistruar pajisen me numër identifikimi unik (NIPT), i cili shërben si numër i identifikimit tatimor të tyre, për tatimet kombëtare dhe vendore.
•Regjistrimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit, shërben njëkohësisht si regjistrim në Administratën Tatimore, si dhe në skemat e sigurimit shoqëror e shëndetësor, të Inspektoratit të Punës dhe organeve doganore.
•Mbas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, tatimpaguesi është i detyruar informojë dhe rakordojë me Administratën Tatimore llojet e tatimeve e taksave që duhet të deklarojë, paguajë, të mbajë në burim dhe të transferojë në llogaritë përkatëse.

Përgjegjësitë Tatimore të Tatimpaguesve të Biznesit të Madh

Me përgjegjësi tatimore, kuptohet lloji i tatimit që është i detyruar të paguajë tatimpaguesi.
•Përgjegjësi të përhershme tatimore.
· Tatim Fitimi,
· TVSH.
· Sigurime shoqërore e shëndetësore.
· Tatim i të ardhurave nga punësimi.
•Përgjegjësi tatimore në varësi të kushteve e veprimtarisë ekonomike.
· Tatimi në Burim (në varësi të një pagese të kryer)
· Taksë Nacionale (nëse tatimpaguesi është objekt i saj)
· Renta Minerare (nëse tatimpaguesi është objekt i saj)
•Për tatimpaguesit e regjistruar në biznesin e madh, kategoria për efekt të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore është ajo me statusin “Punëdhënës”.

Kalendari Tatimor/datat e deklarimit

-Tatim Fitimi, – deri 31 mars të vitit pasardhës
-TVSH, – deri datë 14 të muajit pasardhës
-Kontribute të Sigurimeve Shoqërore – deri datë 20 të muajit pasardhës
-Tatimi në Burim, – deri në datë 20 të muajit pasardhës
-Taksë Nacionale nëse je objekt i saj, – deri datë 15 të muajit pasardhës
-Renta Minerare nëse je objekt i saj – deri datë 15 të muajit pasardhës
-Tatim i të ardhurave nga punësimi – deri datë 20 të muajt pasardhës
-Kësti parapagimit të Tatim Fitimit – deri në datë 30 në fund të cdo tremujori
-Pasqyrat financiare – deri datë 31 mars të vitit pasardhës
-Vendimi i destinimit

Lexoni: “Tatimet këshillojnë”, rubrika më e re për këshillimin e biznesit

DETYRIMET PAS REGJISTRIMIT

1. Deklarimi
Në momentin final të regjistrimit si tatimpagues i biznesit të madh, lind automatikisht detyrimi për deklarimin e deklaratave dhe dokumenteve të tjera tatimore.
Deklarimi bëhet vetëm nëpërmjet rrugës elektronike.

Tatimpaguesi duhet të jetë i kujdesshëm në respektimin e afateve të deklarimit elektronik pasi në rast të kundërt penalizohet.

2. Mbajtja e dokumentacionit

Kryesisht ligjet tatimore, kërkojnë mbajtjen e dokumetacionit si më poshtë
•dokumentacioni kontabël;
•librat e shitjes dhe të blerjes;
•faturat tatimore të TVSH;
•fatura e shoqërimit;
•fleta e shoqërimit;
•kupon tatimor;
•dëftesë tatimore (vetëm në rastet kur pajisja fiskale nuk është në gjendje pune)
•deklarata tatimore
•Librat e shitjes dhe të blerjes deklarohen on-line ne faqen zyrtare të tatimve në linkun “TATIMET E MIA”.
•Fatura tatimore e TVSH tërhiqet pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore në juridiksionin e së cilës është tatimpaguesi.
•Por, tatimpaguesi mund të prodhojë nga sistemi i tij informatik, faturën elektronike, pasi më parë të ketë marrë një miratim nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
•Kuponi tatimor është dokumenti i lëshuar me anë të pajisjeve fiskale. Eshtë i domosdoshëm, për tatimpaguesit, që kryejnë qarkullimin e mallrave dhe të shërbimeve, për të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës.

Përditësimi i të dhënave të regjistrimit
Kur do të duhet të përditësoni të dhënat tuaja fillestare?

Ndryshimet në QKB:

•ndryshimi i emrit;
•ndryshimi i adresës së veprimtarisë kryesore apo selisë;
•ndryshimi i statusit ligjor;
•krijimi/mbyllja e adresave dytësore, sektorëve ose njësive të reja;
•ndryshimi i llojit të veprimtarisë ekonomike; etj
•ndryshimi i të dhënave vullnetare (tel. adresë, email, etj)

Ndryshimet në Administratën Tatimore:
•përgjegjësitë tatimore;
•kategoria për kontributet e sigurimeve.

Kalimi në regjistrin pasiv
Administrata Tatimore kalon tatimpaguesin nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv kur për një periudhë 12 mujore:
-nuk ushtron veprimtari tregtare;
-nuk dorëzon deklaratën tatimore;
-deklaron në QKB, pezullim veprimtarie tregtare,

Ç’regjistrimi tatimor
Aplikimi për ç’regjistrim/likuidim kryhet pranë QKB-së.

•Subjektet e regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, ç’regjistrohen pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore të papaguara dhe pasi të kenë paraqitur të gjitha deklaratat tatimore si dhe pasqyrat financiare përmbyllëse.
•Çdo person, sipas kuptimit të këtij ligji, pavarësisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit apo e njohjes së tij, kur është apo bëhet subjekt i tatimit mbi fitimin, ka të drejtë të kërkojë ç’regjistrimin në çdo kohë, por jo të kalojë si subjekt, që i nënshtrohet tatimit të thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin e vogël.

Lexoni: Si të regjistroni një biznes të vogël? Publikohen procedurat

Për më shumë informacion klikoni në www.tatime.gov.al

Must watch
Business Mag Nr. #25 - Mars 2021

Kjo periudhë përkon me një vit të plotë në kushte pandemie në vendin tonë, në Europë dhe në mbarë botën. Në një vit ndodhën shumë zhvillime, të paparashkuara ndonjëherë më parë nga ne, duke hedhur poshtë shumë plane apo projekte tonat për rritjen. Por, në këtë kohë sipërmarrje të ndryshme u vunë në lëvizje për të gjetur zgjidhje të reja e për të siguruar mbijetesën.

Në këtë numër të revistës, vijnë zhvillimet përmes gjurmëve që kanë lënë tek industri, sipërmarrje apo individë sipërmarrës.

Pano Soko, ekonomist i njohur flet për efektet e paketave ekonomike të mbështetjes dhe nevojën për paketa ndihme në industritë e prekura.

Rubrika 3X3 i kushtohet industrisë së verërave. Nga intervistat tona me 3 prodhues rezulton se

verërat shqiptare janë të “paralizuara” nga pandemia.

Verërat janë në një trend me turizmin. Brunila Liçaj, profesore dhe eksperte në fushën e turizmit është optimiste për të ardhmen e kësaj fushe.

Në rubrikën e brandeve kemi sjellë, fabrikën e qumështit dhe prodhimeve të bulmetit “Lufra”, ndërsa një brand që po rimëkëmbet nga Kosova është prodhuesi i këpucëve artizanale “Perolli”. Të dy këto brande janë model frymëzimi për njerëzit e punës!

Një pjesë e rëndësishme e revistës i dedikohet konkursit dhe fituesve të Businessmag në …

Shiko më shumë
Na ndiqni në rrjetet sociale
0