Detyrimet tatimore tani mund t'i paguani me këste
Përditësuar së fundmi: 02/10/2019

Detyrimet tatimore tani mund t’i paguani me këste

Share
nga Ornela Trupja
Tet 02, 2019

Për të gjithë tatimpaguesit që kanë detyrime tatimore të pashlyera, Drejtoria e Tatimeve ka nje lajm të mirë. Ata mund të nënshkruajnë me organin tatimor një marrëveshje të pagesës me këste.

Tatimpaguesi, për të përfituar nga kjo lehtësi, duhet të justifikojë paaftësinë likuiduese të përkohshme financiare. Marrëveshja për pagesë me këste mund të lidhet për detyrime tatimore të vendosura nga administrata tatimore për një vlerësim tatimor të kryer. Kjo marrëveshje nuk mund të lidhet për detyrimin tatimor të vetëdeklaruar nga tatimpaguesi, i cili është llogaritur prej tij, përfshirë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

Lexo: Tatimet dhe Qendra Kombëtare e Biznesit intensifikojnë komunikimin e të dhënave

Marrëveshja me këste nuk mund të zgjatet përtej fundit të vitit që pason vitin në të cilin është lidhur ajo. Në rastet e marrëveshjeve për pagesë me këste, tatimpaguesi paguan kamatëvonesat, por nuk llogaritet gjobë për pagesë të vonuar. Hapat që duhet të ndiqen për të nënshkruar një marrëveshje të pagesës me këste janë:

Hapi 1

Kërkesë me shkrim drejtuar Drejtorisë Rajonale Tatimore nën juridiksionin e të cilës është regjistruar. (Shpjegoni rrethanat dhe arsyet pse kërkohet të lidhet një marrëveshje për të paguar me këste detyrimet tatimore.)

Hapi 2

Drejtoria Rajonale Tatimore brenda 10 ditëve njofton nëse kërkesa pranohet apo refuzohet.

Hapi 3

Nëse kërkesa pranohet, nënshkruhet marrëveshja për pagesë me këste të detyrimeve tatimore të papaguara. Kjo marrëveshje nënshkruhet nga tatimpaguesi dhe nga drejtori i drejtorisë rajonale të tatimeve ose drejtuesi i njësisë së ngjashme me të, vetëm nëse tatimpaguesi paguan menjëherë 20% të vlerës së detyrimit, për të cilin lidhet marrëveshja e pagesës me këste.

Lexo: Tatimet shpjegojnë nëse duhet të keni llogari bankare si biznes

Me lidhjen e kësaj marrëveshje tatimpaguesit nëpërmjet modulit E-filing, kanë të drejtën të ndjekin në kohë reale situatën e saj dhe të gjenerojnë “Urdhër Pagesën” e dedikuar vetëm për planin e pagesës me këste. Në këtë rast pagesa do të shkojë vetëm për periudhat e përcaktuara në këstin e radhës.