Guida e Biznesit nga QKB


Qendra Kombëtare e Biznesit ka pulbikuar Guidën e Biznesit, të cilën mund ta keni konsultuar tashmë në Businessmag.al në shqip dhe anglisht. Për më shumë, ne kemi zhvilluar një intervistë me Flogers Broqi, Drejtor i Departamentin Juridik pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ai është diplomuar për Drejtësi, Master në Shkenca Administrative.

Si një nga themeluesit e QKB, ai është ekspert i procedurave të regjistrimit dhe licencimit të biznesit.

Si lindi iniciativa për këtë manual? Cilat zbuluat se ishin vështirësitë e subjekteve apo individëve për t’u regjistruar? Si u vjen në ndihmë manuali të interesuarve?

Ndër funksionet e Qendrës Kombëtare të Biznesit është edhe dhënia e informacionit për biznesin lidhur me procedurat e regjistrimit dhe licencimit të biznesit. Informacioni për shërbimet e ofruara nga QKB është i publikuar edhe elektronikisht në faqen zyrtare të internetit të QKB. Por, deri më sot, nuk kishte një material informues përmbledhës, ku subjektet mund të informohen njëkohësisht për procedurat, dokumentacionin dhe afatet e regjistrimit dhe licencimit/lejimit të biznesit.

Artikulli u publikua më parë në faqen 18 të numrit 20 të revistës Business Magazine Albania. Ju mund të Shfletoni Këtu nr. 20 të saj.

Ndaj, Qendra Kombëtare e Biznesit, me mbështetjen financiare të projektit GIZ, hartoi Guidën e Biznesit.

Guida do t’i mundësojë çdo subjekti të interesuar të ketë pranë tij e të informohet  për procedurat, dokumentacionin dhe afatet ligjore për regjistrimin e biznesit, si dhe për pajisjen me licencë ose leje, pavarësisht mundësisë për të ardhur në sportelet tona apo për të konsultuar faqen e internetit.

Ku dallon regjistrimi i një subjekti nga licencimi?

  1. Regjistrimi

Sistemi ekonomik i vendit tonë bazohet në ekonominë e tregut dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike, e cila nxitet dhe gëzon mbrojtje nga legjislacioni shqiptar. Në legjislacion  parashikohet gjithashtu edhe detyrimi për regjistrim.

Regjistrimi i subjekteve ka si qëllim identifikimin dhe regjistrimin e biznesit. Ai lidhet direkt me aspektet e zbatimit të detyrimeve tatimore, të punësimit dhe të skemës së sigurimeve shoqërore e shëndetësore.

Bazuar në dispozitat e legjislacionit mbi procedurat tatimore, personat fizikë dhe juridikë mund të ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare vetëm pas regjistrimit të tyre, në regjistrin tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Në përfundim të procesit të regjistrimit, subjekti pajiset me një certifikatë regjistrimi, e cila përmban edhe NUIS (NIPT).

Lexo: Guida e Biznesit 

  1. Licencimi dhe lejimi

Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e veprimeve në kuadër të aktivitetit tregtar, janë, si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen licencimit apo edhe autorizimit.

Kur parashikohet me ligj, kryerja e një veprimi përveç se regjistrimit, do t’i nënshtrohet edhe procesit të licencimit.

Licenca është akti administrativ, që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë e të ushtrojë tipin e veprimtarisë, kur plotësohen rrethanat dhe kushtet e licencimit; Autorizimi është akti administrativ, që i njeh titullarit të saj të drejtën të kryejë një apo disa veprime të caktuara, kur plotësohen rrethanat dhe kushtet e autorizimit; dhe Leja është akti administrativ, që i njeh titullarit të saj të drejtën të përdorë një të mirë publike, në përputhje me kushtet ligjore.

A merren të gjitha licencat në QKB?

Licencat ndahen në licenca që trajtohen nga QKB si dhe në disa licenca që trajtohen pa përfshirjen e QKB-së.

Në rastin e parë aplikimi dhe tërheqja e titullit të licencës kryhet në sportelet e QKB-së. Licencat qe trajtohen nga QKB ndahen për nga procedura në tre grupe licencash.

Licencat e grupit të parë dhe të dytë janë ato për të cilat aplikimi dhe vendimmarrja kryhet në QKB. Pas marrjes në shqyrtim sipas radhës, institucioni merr vendim brenda 2-4 ditë pune respektivisht nga data e paraqitjes së kërkesës.

Për licencat e grupit të tretë ndiqet një tjetër procedurë. Pas marrjes së aplikimit, QKB-ja vlerëson vetëm përmbushjen e kritereve në kompetencë të saj, e bazuar në vetëdeklarimin e kërkuesit dhe/apo dokumentet provuese. Në rast së këto kritere përmbushen, aplikimi i përcillet institucionit tjetër përgjegjës për vendimmarrjen, (një ministri ose organ në varësi), i cili duhet të marrë vendim për miratimin apo refuzimin e kërkesës brenda një afatit të përcaktuar.

Licencat dhe lejet që trajtohen pa përfshirjen e QKB-së, bëhen sipas legjislacionit sektorial të posaçëm. Por, edhe në këto raste, çdo vendimmarrje për miratimin e tyre publikohet në Regjistrin Kombëtar të Licencave, i cili administrohet nga QKB.

Sa kërkesa ka mesatarisht në ditë për regjistrime/licencime?

Për vitin 2018, në sportelet e QKB janë paraqitur 19034 kërkesa për hapjen e një biznesi të ri, ose mesatarisht rreth 76 kërkesa në ditë (për 251 ditë pune në vit), nga të cilat janë miratuar mesatarisht rreth 74 kërkesa në ditë.

Pra, për vitin 2018 janë regjistruar 18624 subjekte të reja.

Kërkesat për pajisjen me licencë ose leje, ndryshime, apo revokime, në 2018 ishin 8424. Përkatësisht. Mesatarisht për 251 ditë pune janë 34 kërkesa në ditë për vitin 2018.

Për vitin 2018 ndërkohë, janë lëshuar 3868 licenca/leje të reja nga QKB.

A mund të na thoni, për cilat lloje biznesesh ka rritje të regjistrimeve apo licencimeve?

Nisur nga format ligjore të subjekteve, dy vitet e fundit vërehet rritje e subjekteve të reja të regjistruara në formën ligjore SHPK dhe SHBB.

Forma Ligjore  
Rregjistrimet 2018Rregjistrimet 2017
SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR33843038
SHOQËRI E BASHKËPUNIMIT BUJQËSOR146

Për nga aktivitetet kryesore të deklaruara nga subjektet në momentin e regjistrimit, rezulton se janë rritur bizneset e grupeve “Akomodim dhe Shërbim ushqimor” dhe “Aktivitete të pasurive të paluajtshme”.

Regjistrimet e reja sipas aktivitetit kryesor  
Rregjistrimet 2018Rregjistrimet 2017
AKOMODIMI DHE SHËRBIMI USHQIMOR45744431
AKTIVITETE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME (REAL ESTATE)299185

Nga analiza e të dhënave për vitin 2017 dhe 2018, vërehet se ka trend në rritje për kategoritë e licencave e lejeve si më poshtë:

20172018
XIII.1.AAgjenci udhëtimi152218
VII.3.B.1Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove51126
X.2.BFormim profesional7698
III.1.ALeje Mjedisi e tipit C12931346
II.1.AProdhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve116177
II.4Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve79111
II.1.BShitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)63191
VII.3.B.3Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove375

Dimë që çregjistrimi i një biznesi është po ashtu një sfidë? A mund të na thoni si ka ndryshuar kërkesa për çregjistrime së fundi dhe cilat janë kushtet për të çregjistruar një biznes?

Në vitin 2018, numri i subjekteve të çregjistruara është 7501.

Për personat fizikë dhe për subjektet e tjera, në rastet kur ligji nuk parashikon procedura likuidimi, çregjistrimi në mënyrë vullnetare kryhet nëpërmjet aplikimit për çregjistrim, pranë sporteleve të shërbimit të QKB.

Çregjistrimi në mënyrë vullnetare për personat juridikë, degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja dhe për shoqëritë e thjeshta e subjektet e tjera, për të cilat ligji parashikon procedura likuidimi, kryhet nëpërmjet aplikimit për çregjistrim pranë sporteleve të shërbimit të QKB dhe depozitimit në regjistrin tregtar të akteve përkatëse, që vërtetojnë kryerjen dhe mbylljen e procedurave të likuidimit, sipas legjislacionit në fuqi.

Artikulli u publikua më parë në faqen 18 të numrit 20 të revistës Business Magazine AlbaniaBusiness Magazine Albania është revista e parë dixhitale me përmbajtje origjinale në shqip të orientuar nga fusha e biznesit. Ju mund të Shfletoni Këtu nr. 20 të saj.

 

 

 

 

Must watch
Business Mag Nr. #23 - Qershor 2020

Të gjitha planet tuaja për këtë vit, si individë apo sipërmarrës mund të jenë përmbysur. Mbërritja e Coronavirusit në Shqipëri paralizoi gjithçka, ashtu si kudo. Në mënyrë të papritur na vuri në kushte tërësisht të tjera pune, na shtoi pasigurinë e shqetësimin për të ardhmen.

Sipërmarrjet, kryesisht në fushën e IT u përshtatën më shpejt, duke angazhuar punonjësit nga shtëpia. Ato zhvilluan dhe më tej mundësitë për të punuar në distancë, ndërkohë që shumë kompani të tjera u mbyllën plotësisht.

Kjo është një periudhë sprove, për individin, drejtuesit dhe liderin. Kjo është lufta që po zhvillohet në spitale dhe fronti i parë i saj janë mjekë, infermierë e sanitarë. Historia e ekonomisë k a treguar se gjithmonë pas një situatë të vështirë ka një ringritje. Dhe ne besojmë se kështu do të jetë.

Deri atëhërë ajo çka na mbetet të bëjmë është respektimi i rregullave të kërkuara, marrja e përgjegjësive ndaj të tretëve për aq sa mundemi, e të interesohemi për të pamundurit, të ndajmë diçka për ta.

Solidariteti nuk ka munguar e nuk do të na mungojë as kësaj radhe. Ajo çfarë doli në pah krahas solidaritetit ishte varfëria: e shtetit, e kompanive dhe e vetë individëve.

Një ditë pas dërgimit të 30 bluzave të bardha në Itali, The Guardian na vlerësoi në artikullin e saj si zemërgjerë edhe pse Ky numër ishte planifikuar të botohej në Prill 2020, por procesi u shty për shkak të masave të ndërmarra si pasojë e shpërthimit të Covid-19. Edhe pse në kohë vështirësish, jemi …

Shiko më shumë
Na ndiqni në rrjetet sociale