Hapet thirrja nga COSME për mbështetjen e zhvillimit të NVM-ve të turizmit » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 20/08/2019

Hapet thirrja nga COSME për mbështetjen e zhvillimit të NVM-ve të turizmit

Share
nga Eridon Elshani
Gus 20, 2019
-Manages Business Mag Kosovo
lexo me teper >

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj thirrjeje është të forcojë zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe kapacitetin e NVM-ve të turizmit përmes bashkëpunimit ndërkombëtar dhe transferimit të njohurive.

Thirrja synon:

  • përforcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ndërkufitar për të mundësuar rritjen e qëndrueshme të NVM-ve të turizmit.
  • nxitjen e kapaciteteve dhe aftësive të NVM-ve për të eksploruar dhe për të ofruar zgjidhje, të cilat do të përmirësojnë menaxhimin e tyre të qëndrueshëm dhe qëndrueshmërinë e turizmit në përgjithësi.
  • nxitjen e zgjidhjeve inovative për turizëm të qëndrueshëm përmes bashkëpunimit ndërsektorial.

Objektivi specifik i thirrjes është të zhvillojë dhe të krijojë skema mbështetje ndërkombëtare dhe ndër-sektoriale, për të krijuar kapacitete për rritje të qëndrueshme të NVM-ve në sektorin e turizmit.

Llojet e veprimtarive

Një konsorcium / rrjet ndërkombëtar i palëve të interesuara publike dhe private (përfshirë inkubatorët e biznesit, përshpejtuesit dhe organizatat që i mbështesin bizneset që ofrojnë mbështetje për NVM-të dhe startup-et në bashkëpunim me ofruesit e zgjidhjeve të qëndrueshme, qendrat e riciklimit, qendrat e edukimit mjedisor, shoqatat e ekonomisë sociale, shoqatat profesionale) do të veprojnë si një ndërmjetës, duke organizuar aktivitete specifike për NVM-të e turizmit në vende të ndryshme.

Konsorciumi do të organizojë dhe do të sigurojë mbështetje të drejtpërdrejtë për kompanitë, me synim ndërtimin e kapaciteteve të tyre për të zhvilluar dhe zbatuar standarde / modele / strategji të qëndrueshme dhe qarkore në shërbimet dhe operacionet e tyre, por gjithashtu do të lehtësojë bashkëpunimin ndërkufitar / ndërkombëtar për të nxitur shkëmbimin e njohurive dhe praktikave të mira në rritjen e qëndrueshmërisë së turizmit.

Kriteret për pranimin e aplikantëve

Aplikantët duhet të jenë plotësisht ose pjesërisht organizata publike ose private; organizatat private duhet të krijohen dhe regjistrohen sipas ligjit kombëtar.

Aplikantët duhet të jenë persona juridikë që formojnë një konsorcium. Më poshtë është një listë e llojeve të personave legalë që mund të aplikojnë:

  • organizatat jofitimprurëse (private ose publike)
  • organizatat joqeveritare
  • autoritetet publike dhe rrjetet ose shoqatat e tyre në nivel europian, ndërkombëtar, kombëtar, rajonal dhe lokal, ose organizata që veprojnë në emër të një autoriteti publik, përgjegjës ose aktiv në fushat e turizmit, marrëdhënieve ekonomike, industrisë, mbështetjes së bizneseve ose në fusha të ngjashme
  • organizatat ndërkombëtare
  • njësi private dhe profitabile duke përfshirë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NVM) aktive në turizëm dhe mbështetje të bizneseve
  • dhomat e tregtisë dhe industrisë
  • institucione arsimore, përfshirë universitete dhe qendra kërkimore aktive në turizëm dhe mbështetje të biznesit

Konsorciumet e pranueshme

Konsorciumi duhet të mbledhë së paku 5, maksimumi 10 anëtarë / partnerë – persona të ndryshëm juridikë.

Çdo konsorcium do të mbështesë drejtpërdrejt – përfshirë mbështetjen financiare – një minimum prej 60 NVM të turizmit.

Të paktën një partner në konsorcium duhet të jetë organizatë mbështetëse e bizneseve. Ekipi gjithashtu duhet të përfshijë një menaxher të projektit dhe të paktën një ekspert të turizmit.

Dorëzimi i Propozimeve

Afati i fundit për dorëzimin elektronik të propozimeve është data 24 Tetor 2019, ora 17:00 (ora e Brukselit).

Linku për dorëzimin e propozimeve është në dispozicion në Portalin e Financimit dhe Tenderëve. Ju duhet t’i referoheni Udhëzuesit për Aplikantë përpara se të filloni dorëzimin elektronik.

Pyetje / Përgjigje

Aplikantët potencialë duhet të adresojnë pyetjet në lidhje me përmbajtjen e kësaj thirrjeje përmes postës elektronike në [email protected]

Vetëm pyetjet e dërguara në këtë kuti postare do të marrin përgjigje. Përgjigjet do të publikohen vetëm në mënyrë periodike dhe brenda një periudhe kohe të arsyeshme në www.ec.europa.eu. Pyetjet e fundit që do të marrin përgjigje janë ato të cilat do të dërgohen të paktën 7 ditë para datës së mbylljes së kësaj thirrjeje.

Për më shumë detaje, ju lutem vizitoni: www.ec.europa.eu