Certifikimi kusht për lehtësi në agroturizëm. Ja cilat janë kriteret
Përditësuar së fundmi: 16/01/2018

Certifikimi kusht për lehtësi në agroturizëm. Ja cilat janë kriteret  

Share
nga Albana Mucaj
Jan 16, 2018

Qeveria po planifikon të lehtësojë sipërmarrjet agroturistike. Në tryezat e ekspertëve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Turizmit e Mjedisit, flitet mbi të gjitha për uljen e TVSH-së në nivelin 6%.

Por, lehtësitë fiskale ende në diskutime, mund të aplikohen vetëm për sipërmarrjet që do të certifikohen si të tilla, pra si biznese agroturistike. Për këtë arsye, në mbledhjen e fundit Këshilli i Ministrave, miratoi kriteret për të certifikuar një biznes si agroturistik.

Lexoni më poshtë kriteret për t’u certifikuar

Sipas këtij vendimi:

Agroturizmi, si veprimtari, mund të zhvillohet në ferma, që plotësojnë këto kritere:

–  Ferma bujqësore duhet të ketë, të paktën, 1 ha tokë të mbjellë me kultura bujqësore ose minimalisht 0,5 hektarë sera;

–   Ferma blegtorale duhet të mbarështojë, minimalisht, 10 krerë gjedh ose 100 krerë dele/dhi apo 200 krerë shpendë. Te fermat blegtorale klasifikohen edhe stanet;

–    Ferma peshkimi/akuakulturë.

Agroturizmi mund të zhvillohet edhe në njësi agrikulturore, që kanë si aktivitet përpunimin e produkteve bujqësore, blegtorale, të peshkimit e akuakulturës (si p.sh. pika përpunimi të vajit të ullirit, kantina të përpunimit të rrushit/frutave, pika përpunimi të bulmetit/baxho, peshkut, ferma akuakulture etj.), të cilat janë të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të agroturizmit.

Subjektet që zhvillojnë veprimtari pritëse të klasifikuar si “Agroturizëm”, duhet të ofrojnë, minimalisht, njërin nga shërbimet e mëposhtme:

a) Akomodim;

b) Ushqim dhe pije;

c) Veprimtari argëtuese/çlodhëse, të lidhura me fermën ose mjedisin përreth.

Subjektet agroturistike, që ofrojnë akomodim, duhet të kenë një kapacitet nga 6 deri 30, por jo më shumë, dhoma pritëse.

Lexoni: Altin Prenga, mes pasionit e shpresës

Strukturat, në të cilat ofrohet shërbimi i akomodimit, sipas klasifikimit të ligjit për turizmin në fuqi, duhet të respektojnë kriteret urbanistike dhe kriteret e tjera në fuqi për ndërtimin, të përcaktuara në planet e përgjithshme vendore. Atje ku është e mundur, godinat duhet të respektojnë traditat lokale të ndërtimit.

Akomodimi mund të ofrohet edhe në formën e fushimit, me ambiente për vendosjen e çadrave apo të makinave të pushimit. Në këto raste, subjekti agroturistik garanton kushtet minimale higjeno-sanitare (si p.sh. tualet, ujë të pijshëm, pikë grumbullimi të mbeturinave, lidhje me energjinë elektrike) për një kapacitet maksimal prej 15 makinash pushimi.

Ofrimi i ushqimit dhe i pijeve bëhet në ambiente të përshtatshme dhe që plotësojnë normat në fuqi për ushqimin dhe kushtet higjeno-sanitare. Struktura pritëse, ku ofrohet ushqim dhe pije, duhet të ketë minimalisht 6 deri në 60, por jo më shumë, tavolina.

Ushqimi dhe pijet e ofruara në subjektet agroturistike duhet të jenë me origjinë nga ferma (të prodhuara ose të përpunuara në fermë/njësinë agrikulturore), minimalisht në 30% të sasisë së tyre. Nga 30% deri në 70% të produkteve ushqimore/pijeve lejohet të jenë me origjinë lokale, të prodhuara apo të përpunuara nga prodhues lokalë, që kryejnë aktivitet në bashkinë ku ka selinë agroturizmi.

Subjektet agroturistike ofrojnë/mundësojnë për vizitorët e turistët veprimtari argëtuese/çlodhëse, që lidhen me fermën (si p.sh., por pa u kufizuar në, mbjellje/vjelje të produkteve bujqësore, aktivitete të lidhura me kafshët, peshkim artizanal, degustim të produketeve etj.) ose jashtë fermës (si p.sh., por pa u kufizuar në, hipizëm, alpinizëm, ecje në natyrë etj.)