Trajnim: "Legjislacioni Tatimor në Praktikë"
Përditësuar së fundmi: 24/12/2019

Trajnim: “Legjislacioni Tatimor në Praktikë”

Share
nga Ornela Trupja
Dhj 24, 2019

 

Në datë 21 Janar do të mbahet trajnimi profesional për ekonomistët, kontabilistët, juristët. Trajnimi me temë “Legjislacioni Tatimor në Praktikë”, është një trajnim që njihet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Kursi synon të ndërthurë teorinë e legjislacionit tatimor, në mënyrë që përvetësimi i njohurive të bëhet sa më i kuptueshëm.
Gjatë zhvillimit të kursit realizohet njohja e koncepteve kryesore të legjislacionit fiskal dhe proceduarave tatimore. Aftësimi i pjesmarrësve me nocionet bazë të sistemit juridik në fushën e së drejtës fiskale tatimore në Republikën e Shqipërisë, dhe ndërthurja e zbatimit të tyre në praktikën e përditëshme të aktivitetit tregtar dhe atij administrativ.

Kursi zhvillohet nga lektor me shumë ekpseriencë në hartimin, interpetimin dhe zbatimin e legjislacionit fiskal tatimor në Shqipëri. Modulet që do të trajtohen janë:

 • moduli 1. ligji për procedurat tatimore, paketa fiskale
 • moduli 2. ligji për tatimin mbi të ardhurat
 • moduli 3. ligji i tatimit mbi vlerën e shtuar (tvsh)
 • moduli 4. ligji për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
 • moduli 5. ligji për akcizat në Republikën e Shqipërisë
 • moduli 6. ligji për sistemin e taksave kombëtare
 • moduli 7. ligji për sistemin e taksave vendore
 • moduli 8. ligji për lojrat e fatit
 • moduli 9. marrveshjet ndërkombëtare dhe kombëtare
 • moduli 10. ligji për qendrën kombëtare të biznesit QKB
 • moduli 11. ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare
 • moduli 12. ligji për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare

Lexo: Trajnim multidimensional në sipërmarrje, menaxhim, marketing dhe shitje

Kush mund ta ndjekë kursin:

Kursin mund ta ndjekin të gjithë të interesuarit: Ekonomistë, Kontabilistë, Juristë. Sipërmarrës. Administratorë. Punonjës të administratës. Studentë të të gjitha fushave. Çdo individ që dëshiron të kuptojë dhe mësojë praktikisht si funksionon legjislacioni tatimor në Republikën e Shqipërisë.

Në përfundim të kursit kursantët paisen me  çertifikatën e kursit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Trajnimi do të zgjasë 5 javë dhe do të ketë 12 seanca, ku secila seancë do të zgjasë 2 orë.

Për t’u regjistruar: telefononi ose shkruani në What’s up ose Viber 0694484442.