EMBRACE, thirrje për aplikime për Sipërmarrjet Sociale » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 27/06/2019

EMBRACE, thirrje për aplikime për Sipërmarrjet Sociale

Share
nga Admin
Qer 27, 2019
Business Magazine Albania constitutes an online periodical publication of business related articles. It is the first of
lexo me teper >

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim shpall Thirrjen për Projekt Propozime, në kuadër të skemës së granteve të projektit EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që Ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese”. Ky projekt zbatohet nga Partnerët Shqipëri, në partneritet me një organizatë italiane: Project Ahead dhe financohet nga Bashkimi Evropian, nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

Projekti EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që Ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese”, synon të kontribuojë në zhvillimin e ekonomisë sociale që nxit zhvillimin gjithëpërfshirës në vend. Objektivi Specifik i kësaj Thirrje për Projekt Propozime është: Mbështetja e ngritjes dhe zhvillimit të ideve të reja të sipërmarrjes sociale ose fuqizimi i ideve ekzistuese, të cilat kontribuojnë në përfshirjen sociale, përmes integrimit dhe punësimit, dhe zhvillimit ekonomik të komunitetit lokal.

Kush mund të aplikojë?

Të gjitha organizatat e shoqërisë civile që plotësojnë kriteret e vlefshmërisë të përcaktuara në Udhëzuesin për Aplikantët dhe që kanë për objekt të aktivitetit të tyre zhvillimin socio-ekonomik të komuniteteve lokale, mobilizimin e punës dhe ekspertizën e burimeve lokale, kohezionin social, lidhjen e njerëzve me komunitetin, integrimin dhe punësimin, veçanërisht të njerëzve me aftësi të kufizuar.

Fondi në dispozicion për këtë Thirrje për Projekt Propozime është 66,702.17  EURO

Numri i Projekteve që do të financohen nga kjo Thirrje për Projekt Propozime: Nëpërmjet kësaj thirrjeje do të financohen deri në 10 (dhjetë) projekte, subjekt i kësaj Thirrje për Projekt-Propozime.    

Kohëzgjatja e zbatimit të granteve: Periudha e zbatimit të projekteve të financuara nëpërmjet kësaj thirrje për projekt propozime është: minimumi 9 muaj dhe maksimumi 12 muaj. 

Madhësia e Nën-Grantit: Buxheti total i projekt propozimeve për çdo grant të kërkuar nëpërmjet kësaj Thirrje për Projekt Propozime duhet të jetë:

Minimumi EUR 3000

Maksimumi EUR 7000 

Numri i projekt propozimeve të dorëzuara: Çdo organizatë (OJF) mund të dorëzojë vetëm një projekt propozim ose si Aplikant ose si bashkë-aplikant.Një aplikim nuk mund të ketë më shumë se një aplikant dhe një bashkë-aplikant.

Gjuha e Projekt propozimit: Projekt propozimet duhet të përgatiten dhe të dorëzohen në gjuhën Shqipe, sipas formateve të publikuara të aplikimit.

Procedura e aplikimit: Organizatat e interesuara për të paraqitur një Projekt propozim për këtë thirrje duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme të cilat i gjeni në Paketën e Dokumentave të Aplikimit:

  • Formën e Aplikimit për Grante (Shtojca A e Udhëzuesit për Aplikantët)
  • Formën e Buxhetit për Projekt Propozimin (Shtojca B e Udhëzuesit për Aplikantët)
  • Matricën e Kornizës Logjike (Shtojca C e Udhëzuesit për Aplikantët)
  • si dhe dokumentat mbështetës të përcaktuara në Udhëzuesin për Aplikantët.

Projekt propozimet duhet të dërgohen deri më 10 Korrik 2019, ora 17:00 vetëm elektronikisht në dy adresat e mëposhtme: [email protected] dhe [email protected]

Konfirmim i marrjes së aplikimit – një email konfirmues do ti dërgohet çdo aplikanti për të konfirmuar marrjen e aplikimit.

Aplikantët duhet të verifikojnë aplikimet e tyre nëse janë të plota dhe përdorin Listën e Verifikimit të Formës së Aplikimit. Aplikimet e paplota dhe që nuk plotësojnë rregullat e vendosura do të refuzohen.  

Informacion dhe mbështetje: Për më shumë informacion, lexo/shkarko Udhëzuesin për Aplikantë.

Pyetjet mund të dërgohen deri më datë 20 qershor 2019 në: [email protected][email protected]  Përgjigjet do të publikohen brenda datës 28 qershor 2018 në faqen zyrtare të Partnerët Shqipëri: www.partnersalbania.org.

Katër sesione informimi do të organizohen lidhur me këtë thirrje, si më poshtë:

10 qershor 2019 (10:30 – 12:00) – Vlorë  – Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, Zyra Vlorë, Qendra “Aulona” – ACPD

11 qershor 2019 (10:00 – 11:30) – Shkodër – Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile,  Zyra Shkodër, Lagjia.Kongresi i Permetit; Rr: Studenti,Nd.2,  H.1.

12 qershor 2019 (10:30 – 12:00) – Tiranë, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile Rruga e Elbasanit, Pallati Singapor, Kati i 10-të, Ap. 73, Tiranë (në mjediset e “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim”)

14 qershor 2019 (10: 30) – Regjistrohuni në linkun si mëposhtë: https://attendee.gototraining.com/r/2037660427815827970

Financuar nga Bashkimi Europian në Shqipëri në kuadër të Mbështetjes për Shoqërinë Civile – IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017

Autoriteti kontraktues i nën-grantimit: Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim

Afati i dorëzimit të aplikimeve: 10 Korrik 2019, ora 17:00