Raport studimor “Puna në Kohë Pandemie, Shqipëri 2020