Trajnime ekzekutive në burime njerëzore
Përditësuar së fundmi: 23/09/2019

Trajnime ekzekutive në burime njerëzore

Share
nga Ornela Trupja
Sht 23, 2019

Instituti i Trajnimit dhe Formimit Profesional “ARDEX-CONSULTING”, liçencuar nga Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL) dhe me programe të miratuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, inicion trajnimet me temat e mëposhtme: 

Trajnimi i parë: 26-27 Shtator “Procedurat e punësimit”

Procedurat e punësimit, lidhja dhe manaxhimi i kontratës me punonjësit, përcaktohen jo vetëm nga politikat e kompanive, por mbi të gjitha bazohen dhe përcaktohen nga kuadri ligjor. Për këtë arsye, është e nevojshme që stafi i burimeve njerëzore të njohë kërkesa në fuqi dhe t’i implementojë ato, në mënyrë që të garantojë mirëfunksionimin e organizatës.

Trajnimi “Procedurat e punësimit” ka si qëllim njohjen dhe aftësimin e pjesëmarrësve në aplikimin e procedurave si:

  • lidhja e kontratës së punës dhe menaxhimi i saj;
  • deklarimi fillestar pranë Drejtorisë së Tatimeve dhe Zyrës së Punës;
  • deklarimet periodike; plotësimi dhe menaxhimi i dosjes së punonjësve.

Aplikimet mbyllen në datë 25 Shtator

Trajnimi i dytë: 03-04 Tetor “Vlerësimi i performancës”

Vlerësimi i performancës dhe kontributit të çdo punonjësi, është një nga proceset e punës që duhet të ekzekutohet nga specialistët e burimeve njerëzore. Ngritja e sistemeve formale për vlerësimin e performancës së stafit, që janë të lidhur me aktivitetin e organizatës, të zbatueshme dhe të qendrueshme në kohë, padyshim është një nga sfidat e profesionistëve të kësaj fushe. Ky trajnim synon të njohë dhe aftësojë pjesëmarrësit me të gjithë komponentët e një sistemi formal të vlerësimit të performancës, përfshirë:

  • vendosjen e kritereve të përshtatshme;
  • përcaktimin e matësve dhe normave për çdo kriter;
  • metodat më të aplikuara për vlerësim, përfshirë metodën 360o;
  • hartimin e një formulari vlerësimi dhe aplikimi i tij; raporti i vlerësimit të performancës dhe procesi i komunikimit të rezultateve.

Aplikimet mbyllen në datë 25 Shtator.

Adresa: Rruga Ibrahim Rrugova, Kompleksi Green Park, H.8, Ap 22, kati VI, Tiranë.

Për më shumë informacion:

Tel: 0676053887
[email protected] – ardexconsulting.com